Af Håkansson nr 339

Från Adelsvapen-Wiki

F 339.jpg

Adliga och friherrliga ätterna af Håkansson nr 2177 och 339 †

Adlad 1801-05-28, introd. 1803. Friherrlig 1809-06-29, introd. 1811. Utdöd 1813-04-10.


Håkan Ofredsson, bonde i Lösens by i Lösens socken i Blekinge. Död 1709.

son:

  • Olof Håkansson, född 1695 i Lösens by. Bonde därst. Riksdagsman vid riksdagarna åren 1726 och 1731. Bondeståndets vice talman 1734 och talman 1738, 1741, 1743, 1746, 1751, 1756 och 1762 samt åter vid riksdagen 1769. Död sistnämnda år 18/11 'mycket hastigt i Stockholm, sedan riksmötet blivit flyttat dit ifrån Norrköping, samt jordf. i grevl. Fersenska graven i Riddarholmskyrkan, dit liket beledsagades av lantmarskalken och talmännerna samt hela bondeståndet och deputerade av de övriga trenne stånden. Han var en ibland sitt tidevarvs märkligaste personer och bidrog mycket till tronföljarvalet 1743. Då drottning Ulrika Eleonora, efter 1738 års riksdag, ville lämna honom något vedermäle av sin nåd, utbad han sig att sådant endast måtte komma hans sockenkyrka, Lösen, till godo, vilken sedan fick av drottningen fyra sköna mässeskrudar. Konung Fredrik besökte honom en gång under sin resa till södra orterna 1745 och lät i hans hus anrätta sin middagsmåltid samt pålade Olof Håkansson, som då var änkling, att gifta om sig, innan han nästa gång skulle komma till Stockholm, vilket denne också gjorde. Konungen skänkte honom året därpå ett vackert silverkärl med befallning att de blivande barnen skulle däruti döpas.' Gift 1:o 1711 med bondeänkan Bothild Persdotter, död 1741. Gift 2:o 1746 med Brigitta Catharina Timell, född 1718, död 1780, dotter av kyrkoherden i Vings pastorat av Skara stift Anders Timell och Christina Björndahl.

son:

  • 2. Anders Håkansson, adlad och friherre af Håkansson, till Spandelstorp i Augerums socken Blekinge län. Född 1749-10-21 i Lösens by. Student i Lund 1760 och i Uppsala 1761. Jur. examen 1767-06-01. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Amanuens i advokatfiskalskontoret 1768. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1769. Vice häradshövding 1770. Häradshövding i östra härad i Blekinge 1771-06-05. Lagmans n. h. o. v. 1788-01-07. Justitieborgmästare i Karlskrona s. å. 18/6. Ledamot av rikets allm. ärendens beredning 1789-05-15. Ledamot av skogskommittén 1790-01-22. Chef för handels- och finansexpeditionen s. å. 11/10. Ledamot av kommittén för kammarrevisionens indragning 1791-05-16 och av kommittén för fullbordande av Gustaf II Adolfs staty i Stockholm s. å. 25/8. RNO 1792-02-23. Entledigad från nyssn. chefsbefattning s. å. 25/9. Ånyo ledamot av rikets allm. ärendens beredning 1796-11-10. Ledamot av skogsvårdsförfattningskommittén 1798-01-10 och av tullkommittén s. å. 16/1. Landshövding i Blekinge län 1800-08-02. Adlad 1801-05-28 (introd. 1803 under nr 2177). KNO 1802-12-09. Friherre 1809-06-29 enl. 37 § R. F. (introd. 1811-10-12 under nr 339). President i kommerskollegium 1812-11-16. Död 1813-04-10 i Stockholm och slöt själv sin ätt [Ak]. Han var riksdagsman i borgareståndet för Karlskrona stad 1789, 1792 och 1800. Gift 1771 i Stockholm med Anna Catharina Fehrman, född 1757, död 1812-04-12 i Stockholm, dotter av k. medaljgravören Daniel Fehrman och Maria Catharina Schade.

Barn:

  • Catharina Charlotta, född 1774, begraven s. å. 30/6 i Lösens kyrka, tre veckor gammal.
  • Christina Charlotta, född 1776, begraven s. å. 11/9 i Lösens kyrka, åtta veckor gammal.
  • Olof, född 1780, död 1782-03-04 och begraven s. å. 6/3 i Lösens kyrka .
  • Olof Daniel, född 1782-04-05 på Spandelstorp död s. å.
2177.jpg

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.