:

Von Adamowicz gennant Adam

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Adamowicz
Vapensköld för adliga ätten Adamowicz

Adamcovitz

Polsk uradel, fortlever i Österrike och Polen. Skriver sig än Adamcovitz, än Adamovitz eller Adamovics. Nedanstående ättegren inkom 1660 till Finland och utgick därstädes på svärdsidan under Karl XII:s krig.

TAB 1

Jan Adamovitz, adlig godsägarei Polen. Drevs 1660 af sina landsmän från gård och grund emedan hans son begifvit sig i svensk tjänst. Gift med NN som var död 1660.

Barn:

  • Otto Herman Adamcovitz. Se Tab. 2

TAB 2

Otto Herman Adamcovitz, (son av Jan Adamovitz, Tab. 1), född i Polen. Antog under kriget 1656-59 svensk tjänst, men försökte sedemera återfå sin faders gods och anhöll i ett odaterat bref till regeringen om intyg att han aldrig låtit brukar sig emot sitt fädernesland. Var redan under 1660-talet bostatt i Viborgs socken, på Yksää gård, hans senare hustrus arvegods. Befordrad 1667 till överstlöjtnant vid Nylands läsn infanteriregemente. Ströks ur rullan 1680-04-21 antagligen såsom afliden. Gift 1:o med NN. Gift 2:o med Eleonora von Rodenburg, dotter av generalkvartersmästaren Julius von Rodenburg († 1657).

Barn i gifte 1:o

  • Anna Kristina, gift med ryttaren Lars Silloin från Rakkolanjoki; som 1692-05-30 begrofs i Viborg.

Barn i gifte 2:o

  • Otto Johan, åtnjöt uppfostran och undervisning i Viborg hos lektor Abraham Thauvonius, hvilken modern vägrade att ersätta emedan hon fann att gossen intet inhämtat. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1689; befordrad 1705-02-01 i Polen från kaptenlöjtnant till kapten vid samma regemente.
  • Eva Juliana, levde 1707 i Norge. gift med artillerikaptenen Rudolf von Binow, men frånskild 1704 för af henne begånget äktenskapsbrott.
  • Sibylla, levde ogift 1687.
  • Helena Sofia, gift 1694 med fältväbeln Gustav Thevitz.
  • Anna Magdalena, gift med Erik Öhman kaplan vid Viborgs domkyrka 1699-1702.
  • Eleonora, anklagade 1704 löjtnanten Johan Eeck för brutet äktenskapslöfte och blev av domkapitlet i Viborg förklarad för äkta hustru.
  • Barbro Liskin, född 1676.

Källor

Jully Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916). Baltisches Wappenbuch

: