Pehr Olsson i Gladhammar

Från Adelsvapen-Wiki

Bonden Pehr Olsson i Gladhammar och hans släkt

TAB 1

Bonden Pehr Olsson i Gladhammar
Pehr Olsson (son av Olof Håkansson, död 1661 i Gladhammar). Bonde, Riksdagsman.

Bonden Pehr Olsson var född i Gladhammars socken. Genom sina ståndsbröders förtroende vald till riksdagsman, utmärkte han sig härunder lika mycket genom ett ärligt och fast väsende, som ett ljust och skarpsinnigt förstånd, samt ovanlig förmåga att okonstlat och enkelt, men med mycken naturlig lätthet, utveckla sina åsikter och övertyga andra om deras sanning. Dessa personliga företrädanden föranledde hans utnämnande till talman för sitt stånd, under åtskilliga riksdagar. Vid den år 1686 kallades han till fadder för prins Carl Gustaf. Efter slutad döpelseakt, begåvades han av konungen med 100 dukater och en stor silverkanna, varur han drack det kongliga husets välgångs skål, och tolkade dervid, på sitt enkla språk, med mycken värma och hjertlig vältalighet, sina ståndsbröders önskningar för den älskade konungen och hans höga arvingar. Enkedrottningen Hedvig Eleonora, öfveraskad af hans vördnads bjudande utseende, af den ärlighet och fasthet i själen, som utmärkte den hedervärda dannemannens hela väsende, lät Ehrenstrahl måla hans porträtt, vilket uppsattes på Stockholms slott. Greve Lindskjöld skref derunder följande verser:


På bonde-ståndets vägnar
Pehr Olsson, herrdags kar,
Han sig den nåd tilägnar
At han tillijka var,
Wittne til printzens doop:
Han kunde sig vähl skicka,
Wähl tahla och väl dricka
För all allmogens hoop.


Såsom en ytteligare konglig nåd befriades hans hemman, Lund, ifrån skatt och utskylder, uti hans och hans hustrus lifstid. Denne så utmärkte och hedrade bonde dog den 14 December 1692, och ligger begrafen på Gladhammars kyrkogård. Gift 1:o med Kerstin NN. Gift 2:o den 28 december 1659 med Elin Olofsdotter.

Barn i gifte 1:o med Kerstin NN

  • Ingrid, född och död 1655 i Gladhammar
  • Brita, född 1656-09-28 i Gladhammar, död 1737-11-05 i Gladhammar


Barn i gifte 2:o med Elin Olofsdotter

  • Ingeborg, född 1660-11-01 i Gladhammar, död 1699-10-07 i Gladhammar
  • Kristina, född 1665-07-02 i Gladhammar.
  • Anna född 1670-01-01 i Gladhammar
  • Olof, född 1673-03-23 i Gladhammar, död 1742-12-2 i Gladhammar se Tab. 2.


Källa

Salmson och A. I. Arvidson, Svenska konungar och deras tidehvarf. En samling af porträtter öfver namnkunninga personer. Roger Olofsson.