:

Kyrning, sjöbladsätten

Från Adelsvapen-Wiki

Kyrning tre sjöblad

Släkten Kyrning med tre sjöblad leder sitt ursprung från en av »kungamördarna» 1286, Nils Hallandsfar. Denne efterlämnade minst två söner, Anders och Nils. Från den tidigast nämnde av dessa, Anders Nilsson, har Kyrning tre sjöblad sitt ursprung. Anders Nilsson hade sönerna Nils och Håkan Andersson. Bägge deltar i den förlikning, som sjöbladsätten 1325 ingick med staden Kampen i Nederländerna med anledning av dråpet på ättmedlemmen Eskil Skåne. I ett brev av 1348 deltar likaledes bägge, och i detta kallar sig Nils Andersson Nils Kyrning.

En 1298 levande Nils Kyrning för som vapen en örn med utbredda vingar. En Arvid Kyrning deltog på de fredlösas sida i kampen mot konung Erik Menved. Hans frändskap med Porsarna kan betvivlas. Den som varit nära befryndad med Porsarna och gett Kyrning tre sjöblad dess vapen är Nils Hallandsfar, som säkerligen själv inte alls varit någon Kyrning. Att han tillhört sjöbladsätten framgår därav, att hans söner Nils Nilsson Hallandsfar och Anders Nilsson 1325 vid Knut Porses sida deltar i avtalet med Kampen med anledning av dråpet på Eskil Skåne. Då Anders Nilssons son Nils anlägger namnet Kyrning, torde detta bero på giftermålsförbindelse mellan sjöbladsätten och ätten Kyrning. Nämnas kan, att en person med namnet Nils, som för Tottarnas vapen, vid samma tid kallar sig Kyrning. Det har uppgetts, att denne anlagt moderns släktnamn. De bägge Nils Kyrning förekommer tillsammans i ett brev 1348.

TAB 1

Nils Hallandsfar. Var troligen redan vid sitt första omnämnande 1272 riddare. Dömdes 1287 fredlös för delaktighet i dråpet på konung Erik Klipping. Flydde s. å. till Norge. Fick 1295 lov att återvända till Danmark. Dömdes 1305 ånyo skyldig till dråpet.

Söner:

  • Anders Nilsson, 1313—1333, riddare, råd, Se tab. 2.
  • Nils Nilsson Hallandsfar. Väpnare. Omtalas troligen redan 1314, då Anders, Nils och Henrik Nilsson enligt Huitfeldts referat deltagit i förlikningen mellan konung Erik Menved och Jens Uffesson som tre av nio män, vilka jämte Jens Uffesson skulle avlägga ed. Kallas 1325 i förlikningen mellan sjöbladsätten och staden Kampen »Nysse Hallandesfar», medan han 1326 i hertiginnan Ingeborgs brev om avträdandet av hennes morgongåva benämnes »Nissa Niclässon»

TAB 2

Anders Nilsson, son till Nils Hallandsfar (tab. 1). Var 1313 löftesmän för Peter Porse till Fivelstad, då den danske konungen Erik Menved gav denne rätt att återvända till Danmark. 1318 riddare. 1320—1323 råd hos Kristoffer II av Danmark, som 1321 tillerkände honom skattefrihet och rätt att uppbära böter på sina gods. Trädde vid Danmarks ockupation 1326 i tjänst hos inkräktarna och var 1330 Johan av Holsteins »iustitiarius», domare på rättareting. Skrives till Ingelstorp i Ingelstads hd i Skåne 1327 och 1330. Anders Nilsson av Ingelstorp har ansetts vara en Due.

Söner:

  • Nils Andersson Kyrning. Deltar 1325 i likhet med brodern Håkan i förlikningen mellan sjöbladsätten och staden Kampen och kallas härvid Nils Andersson. Beseglar 1348 likaledes jämte brodern, nu under namnet Nils Kyrning. Se tab. 3.
  • Håkan Andersson.
  • Mårten. Sannolikt identisk med en Mårten Kyrning, som var bosatt i Köpenhamn. Denne pantsatte 1349 gods i Lynge hd på Själland till en Nils Olsson. (Mårten var far till riddaren Anders Mårtensson Pæp, 1369—1402). Se tab. 4.

Källor

Mohlin Allan "Porsesläkten tre sjöblad." PHT 1957 s. 55-82.

Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: