Fregende Hem Nsta

von Sydow

von

Adliga ätten von Sydow.

I Tyskland, derifrån den Svenska ätten von Sydow leder sitt ursprung, finnas, eller åtminståne hafva funnits, tre om ej flera adeliga ätter von Sydow, men med olika vapen. Den äldsta af dessa ätter förde i vapnet tre sylar med spetsarne riktade mot hvarandra. Den är av Markisk uradel och har haft stora förläningar samt eger ännu betydliga gods. Den andra av dessa ätter förer i vapnet ett ankare och derofvan en tvärbjelke och en dufva med en grön olivqvist. Denna ätt har utgrenat sig till Sverige, men lefver äfven i Ostpreussen, der den lärer besitta stora gods. Den tredje och yngsta ätten förer tvenne fält, det venstra blått, det högra silfver samt deri trenne liljor stälda två ofvan och en nedan, samt öfver hjelmen två horn och deremellan en lilja. Denna sistnämnda ätt härstammar från Andreas von Sydow, hvilken den 15 September 1564 af Tyske Kejsaren upphöjdes i Romerskt riksadelsstånd. En friherrlig ätt von Sydow lefver sannolikt äfven i Tyskland.

Den till Sverige utgrenade ättens förste, med full säkerhet kände stamfader skref sig Christian von Sydow;han dog i Curow i Pommern omkring år 1700. Hans son David och möjligen någon mer af dennes bröder hade (troligen på grund af sina ringa förmögenhetsvilkor) bortlagt ordet von framför namnet, men förde dock ättens vapen. Då likväl denne Davids ene son såg sig nödsakad att bevisa sitt adelskap, skedde detta genom ett officiellt dokument, dateradt Johannisburg den 21 September 1767. Den i slägtarkivet in originali befintliga urkund, har år 1870 förelagts den Preussiske Ministern i Stockholm von Richthofen, som skriftligen intygat dokumentets äkthet och vitsordat, att det af alla Preussiska domstolar måste erkännas som en laglig och giltig embetsurkund.

Ofvannämde Christian von Sydows son David (hvarom ovan nämts) vistades någon tid i Sverige, men återflyttade till Tyskland, qvarlemnade i Sverige en af sina tolf söner, nemligen Christian Fredrik. Denne sistnämnda hade sönerne Sven David, stamfader för den år 1867 utdöda Östra-härads-grenen; Johan Petter, stamfader för Högsby-grenen; Nils Ludvig, stamfader för Jönköpings-grenen, samt Carl Fredrik, stamfader för äldre Kalmar-grenen, samt Christian Andreas, stamfader för yngre Kalmar-grenen. Christian von Sydows yngre son Christian (broder till David von Sydow) hade äfven flera söner, af hvilka två öfverflyttade till Sverige, nemligen Christian, hvars ende son Christian Fredrik var stamfader för Visby-Carlshamns-grenen, och Johan Andreas, hvars ende son Georg var stamfader för den föga kända Öfveds-grenen.

Slutligen kunna vi anmärka, att vice Landshöfdingen och Under-Ståthållaren Axel Reinhold von Sydow blef år 1830 Svensk adelsman enligt 37§ Reg. formen (introd. 1831 under N:o 2305).

ur Carl Herman Tersmedens "Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducarade adel"

Adelsvapen.com | Beställ Svensk Wapencd | Beställ Baltisches Wappencd